[CAPES DI CORSU : ci Ralligremu di u rinculu di u Statu è filicitemu i ghjòvani pà a so mubilizazioni…] #Corse

(Unità Naziunale – Lutte de masse –  Publié le 19 mars 2021)  [CAPES DI CORSU : ci Ralligremu di u rinculu di u Statu è filicitemu i ghjòvani pà a so mubilizazioni…]

Nanzi à tuttu ringraziemu i ghjòvani ch’ani sappiutu mubilizassi è fà capì à u Statu chì eddi firmàiani ditarminati. I presi di paroli di l’iletti ani avutu dinò u so pesu ben intesu. Intantu, àghimi cuscenza : – Ch’ùn si volta à u capes di nanzi à u 2013 (ch’era solu in lingua corsa cacciata a prova scritta di traduzzioni). – Ch’inveci d’avanzà… u Statu ci faci sempri rinculà (pà u capes è altri cosi) è no spindimu a noscia inirgìa… par pugnà à u meddu di rimèttasi à niveddu…(Unità Naziunale – Lutte de masse –  Publié le 6 mars 2021) Rassemblement et conférence de presse cet après midi à l’Università di Corti à l’appel de 10 organisations syndicales et politiques du mouvement national. (Unità Naziunale – Lutte de masse –  Publié le 4 mars 2021) Dopu à avè presu cunniscenza di a nova riforma di u CAPES di corsu, noi, ghjovani corsi, chjamemu l’inseme di u nostru populu à mubilizà si.

Benchì a situazione di a nostra lingua sia cumplicata oghje, u statu cuntinueghja à incalcà a so duminazione nantu à u corsu.

Per via di sta riforma, u guvernu sminuisce u contu d’ore di corsu in e prove di u concorsu, è inversa i cuefficienti trà a nostra lingua è u francese. Oramai a maestria di u francese è di i valori di a Republica hè privilighjata per u CAPES di corsu.

U statu cuntinueghja in a so strategia murtifera pè a lingua corsa.

Avà basta ! Hè ghjunta l’ora di difende a nostra lingua !

Cunfarenza di stampa issu sabbatu à 2 ori è mezu di dopu meziornu à l’Università di Corsica, facultà di drittu.

  • Associu Studii Corsi
  • Cunsulta di a ghjuventù corsa
  • Ghjuventù Paolina
  • Ghjuventù Indipendentista
  • Ghjuventù Libera
  • U Partitu di a Nazione Corsa
  • Femu A Corsica
  • Core In Fronte
  • A Muvra
  • Cullittivu di i Liceani Corsi


LES GROUPES DE LA MAJORITE TERRITORIALE : ”PARTITU DI A NAZIONE CORSA”, ”FEMU A CORSICA”, ”CORSICA LIBERA” ET M. LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE DE CORSE

OBJET : POUR UN CAPES DE CORSE EN LANGUE CORSE

VU l’article 7 de la loi du 22 janvier 2002 qui attribue la compétence du développement de l’enseignement de la langue corse à la Collectivité de Corse et dont les modalités d’application font l’objet d’une convention conclue entre la collectivité de Corse et l’Etat, VU l’arrêté du 25 janvier 2021 et plus particulièrement son annexe 1 fixant les nouvelles mesures s’appliquant au CAPES de Langue et Culture Corses ;

CONSIDERANT que la sauvegarde d’une langue passe inévitablement par la transmission et l’enseignement aux plus jeunes,

CONSIDERANT l’importance de la maîtrise tant orale qu’écrite d’une langue pour pouvoir l’enseigner,

CONSIDERANT que la maîtrise d’une langue indispensable à son enseignement est nécessairement double : à la fois en tant qu’objet d’étude et comme outil de communication,

CONSIDERANT, dans le cadre du CAPES, la reconnaissance de la section « langue corse » à côté des sections « langues régionales » et « langues vivantes étrangères »,

CONSIDERANT l’arrêté concernant les concours de recrutement de l’Education Nationale,

CONSIDERANT que suite à cet arrêté, les épreuves d’admissibilité du CAPES de Langue et Culture Corses se dérouleront pour moitié en langue française, et que la note relative à cette partie en langue française comptera pour moitié de la note,

CONSIDERANT que suite à cet arrêté, les épreuves d’admission du même CAPES se dérouleront aux trois quarts en langue française, et que les notes relatives à ces parties en langue française compteront pour deux tiers de la note finale,

CONSIDERANT par exemple, que les épreuves orales en langue corse selon les nouvelles modalités fixées par l’arrêté précité, sont réduites à la portion congrue de 30 minutes,

CONSIDERANT le courrier des membres des jurys du CAPES de LCC et de l’Agrégation de Corse et des enseignants chercheurs de l’Università di Corsica au Ministre de l’Education Nationale, en date du 15 février 2021,

CONSIDERANT la position de l’Università di Corsica à travers son communiqué du 18 février 2021 s’opposant aux modifications fixées par ledit arrêté,

CONSIDERANT les protestations du collectif soutenu par plusieurs organisations dont l’association Parlemu Corsu, le STC educazione, le SNALC, l’AILCC (Associu di l’insignanti di lingua è cultura corsi), l’APC (Associu di i Parenti Corsi), et des syndicats étudiants,

CONSIDERANT l’affaiblissement de l’enseignement de la langue corse dans le second degré,

CONSIDERANT que, comme toutes les langues, la langue corse peut tout dire, et que par conséquent, les épreuves organisées en langue française peuvent très bien l’être en langue corse,

L’ASSEMBLEE DE CORSE S’OPPOSE à la modification des modalités du CAPES section « langue corse » telles que fixées par l’arrêté ministériel du 25 janvier 2021 qui double les volumes et coefficients dédiés à la langue française par rapport à la langue corse.

DEMANDE au Ministre de l’Education Nationale de modifier l’annexe 1 de l’arrêté en remplaçant les épreuves écrites et orales en langue française par les mêmes épreuves en langue corse.

DEMANDE que l’Etat et la Collectivité de Corse établissent conjointement un dispositif d’évaluation de l’enseignement de la langue corse et viennent présenter régulièrement ses résultats devant l’Assemblée de Corse.

MANDATE le Président et les membres du Conseil Exécutif, ainsi que le Président de l’Assemblée de Corse pour faire valoir cette demande auprès du gouvernement.VISTU l’articulu 7 di a lege di u 22 ghjennaghju 2002 chì dà a cumpetenza di u sviluppu di l’insignamentu di u corsu à a Cullettività di Corsica è chì face l’ogettu in e so mudalità d’appiecazione d’una convenzione trà a Cullettività di Corsica è u Statu,

VISTU l’arrestatu di u 25 ghjennaghju 2021 è in particulare l’annessa prima stacchittendu e misure nove appiecate à u CAPES di lingua è cultura corsa,

CUNSIDERENDU chì a salvezza d’una lingua chere di modu chjaru è nettu una trasmissione è l’insignamentu per i più giovani,

CUNSIDERENDU l’impurtanza di a maestria urale quant’è scritta d’una lingua da pudella insegnà,

CUNSIDERENDU chì a maestria d’una lingua indispensevule à u so insignamentu vene doppia necessariamente, attempu ogettu di studiu è arnese di cumunicazione,

CUNSIDERENDU, in u quatru di u CAPES, a ricunniscenza di a sezzione « lingua corsa » à cantu à e sezzione « lingue regiunale » è « lingue vive stragnere »,

CUNSIDERENDU l’arrestatu di i cuncorsi di ricrutamente di l’Educazione Naziunale in via,

CUNSIDERENDU chì, in seguitu à st’arrestatu, e prove d’ammissibilita di u CAPES di Corsu si feranu per mezu in lingua francese, è chì a nota appaghjata à sta parte in francese cunterà per mezu,

CUNSIDERENDU chì, in seguitu à st’arrestatu, e prove d’ammissione di stu CAPES si feranu per trè quarti in lingua francese, è chì e note appaghjate à ste parte in francese cunteranu per dui terzi in finale,

CUNSIDERENDU per esempiu, chì e prove urale in lingua corsa sicondu e mudalità nove di l’arrestatu dettu, sò redutte à 30 minuti solu,

CUNSIDERENDU à lettara di l’inseme di a ghjuria di u CAPES di LCC è di l’agrégation di Corsu, è di l’insignanti di l’Università di Corsica à u Ministru di l’Educazione Naziunale stu 15 di ferraghju di u 2021,

CUNSIDERENDU a pusizione di l’Università di Corsica à traversu u so cumunicà tu di u 18 di ferraghju di u 2021 chì s’oppone à e mudifiche prisentate in l’arrestatu dettu in ogettu,

CUNSIDERENDU e prutestazione di u cullettivu sustenutu da parechje urganizazione, cum’è l’associu Parlemu Corsu, u STC educazione, u SNALC, L’AIL C (Associu di l’insignanti di lingua è cultura corse), l’APC (Associu di i Parenti Corsi) è di i sindicati studientini,

CUNSIDERENDU l’addebulimentu di l’insignamentu di a lingua corsa in u secondu gradu,

CUNSIDERENDU chì, cum’è tutt’e lingue, a lingua corsa pò dì tuttu, è chì tandu è prove urganizate in lingua francese si ponu prupone in lingua corsa,

L’ASSEMBLEA DI CORSICA S’OPPONE à a mudifica di e mudalità di u CAPES sezzione « lingua corsa » cum’elle sò fissate in l’arrestatu ministériel di u 25 di ghjennaghju di u 2021 chì doppia i vulumi è cuefficienti dedicati à a lingua francese per raportu à a lingua corsa.

DUMANDA à u Ministru di l’Educazione Naziunale di mudificà l’annessa 1 di l’arrestatu, rimpiazzendu e prove scritte è urale in lingua francese da e listesse prove in lingua corsa.

DUMANDA chì u Statu è a Cullettività di Corsica stabilischinu di modu cunghjuntu un dispusitivu di valutazione di l’insignamentu di a lingua corsa da prisentalla di modu regulare i so risultati davanti à l’Assemblea di Corsica.

DÀ MANDATU à u Presidente è i socii di u Cunsigliu Esecutivu è à u Presidente di l’Assemblea di Corsica per fà valè e nostre dumande in u so raportu cù u guvernu.

Produit CORSU E RIBELLU

bandeauribelluteeshirt (1)

Produits à partir de 13e

error: